Archive for วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ มีนาคม 2551

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ
ราคา : บาท
เหล็กเสริมคอนกรีต หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก. 20 – 2527)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 30,200.00 30,900.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 29,440.00 30,140.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,900.00 29.540.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,740.00 29,380.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,740.00 29,380.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,740.00 29,380.00
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก. 24 – 2536)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,700.00 29,320.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,460.00 29,120.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,460.00 29,120.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,460.00 29,120.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,460.00 29,120.00
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก. 24 – 2536)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,860.00 29,500.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,660.00 29,300.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,660.00 29,300.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,660.00 29,300.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 28,660.00 29,300.00
ลวดผูกเหล็ก
ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) กก. 36.49 38.90
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
เหล็กฉาก
ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก. ท่อน 457.00 476.50
ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก. ท่อน 578.00 600.75
ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก. ท่อน 833.00 866.75
ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก. ท่อน 1,100.75 1,153.25
ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก. ท่อน 1,284.50 1,337.00
ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก. ท่อน 2,849.25 2,960.25
เหล็กรางน้ำ
ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน ท่อน 1,284.25 1,331.50
ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ท่อน 1,750.00 1,813.75
เหล็กรางพับ
ขนาด 40 x 36 x 1.0 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 8.8 กก./ท่อน ท่อน 265.00 280.00
ขนาด 80 x 40 x 2.0 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.0 กก./ท่อน ท่อน 420.00 445.00
เหล็กตัวซ
เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)
ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 605.00 672.00
ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 758.00 829.00
ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 691.50 745.00
ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 919.00 988.00
ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 788.00 847.50
ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 1,079.50 1,161.50
ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 874.50 942.00
ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 1,225.00 1,318.50
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)
ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 618.50 651.00
ขนาด 75 x 45 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 766.00 806.00
ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 691.00 728.50
ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 1,000.50 1,054.00
ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 751.00 790.50
ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 1,075.50 1,131.50
ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 868.50 914.50
ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ท่อน 1,187.00 1,244.50
ลวดเหล็ก หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง
ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 4, 5, 7, 9 มม. ตัน 40,500.00 42,333.33
ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว ตัน 41,166.67 43,166.67
ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 33.00 33.00
เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 40.00 40.00
เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 54.00 54.00
เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 52.00 52.00
เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 70.00 70.00
เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 62.00 62.00
เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 82.00 82.00
เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 103.00 103.00
เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 78.00 78.00
เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 60.00 60.00
เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 72.00 72.00
เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 89.00 89.00
เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 118.00 118.00
เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 121.00 121.00
เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 161.00 161.00
เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 127.00 127.00
เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 158.00 158.00
เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 210.00 210.00
เหล็ก ศก.10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 330.00 330.00
เหล็ก ศก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 267.00 267.00
ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม. ตร.ม. 88.90 91.35
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม. ตร.ม. 98.75 101.50
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. 111.10 114.20
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม. ตร.ม. 127.00 130.50
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตร.ม. 148.20 152.25
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตร.ม. 177.75 182.70
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 222.25 228.40
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 296.30 304.50
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม. ตร.ม. 128.00 131.50
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม. ตร.ม. 142.25 146.20
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตราง 0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. 160.00 164.40
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม. ตร.ม. 182.85 187.90
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตร.ม. 213.40 219.25
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตร.ม. 256.00 263.10
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 320.00 328.90
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 426.70 438.50

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825   e-mail : indexmaster@moc.go.th

ให้ความเห็น

« Newer Posts · Older Posts »
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.